วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2
เรียนการสืบค้นข้อมูล IT
เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
ค้นหาวิทยานิพนธ์ทั้งของมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
การสืบค้นข้อมูลทางสังคมศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น