วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำเช่นนี้เราจึงควรที่จะต้องดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ไม่ขวนขวายในสิ่งที่เกินความจำเป็นเพราะมันจะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่เป็นสุข
เช่นเดียวกับคนที่เรียนศึกษาศาสตร์เองก็ควรจะดำเนินชีวิตแบบพอเพียงเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เด็กๆซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนวันนี้

การสร้างบล็อก

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ :น.ส. อรพินท์ มีกุญชร

ชื่อเล่น: นิด

เกิด :12/04/1990


สิ่งที่ชอบ: สีฟ้า มิคกี้เมาส์

คติประจำใจ :เก็บความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนสำหรับอนาคต

การศึกษา : ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ความคาดหวังของรายวิชา

1. สามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ผลิตสื่อการ
2. สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงการการศึกษา
3. มีทักษะในการใช้เทดโนโลยีได้อย่างดี
4. รู้เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างดี