วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 3
สร้าง e-portfolio
ฝึกวิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูล

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2
เรียนการสืบค้นข้อมูล IT
เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
ค้นหาวิทยานิพนธ์ทั้งของมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
การสืบค้นข้อมูลทางสังคมศาสตร์

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1
แนะนำรายวิชา
วัตถุประสงค์การเรียน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์
วิเคราะห์เนื้อหาเป็น My Map