วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1
แนะนำรายวิชา
วัตถุประสงค์การเรียน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์
วิเคราะห์เนื้อหาเป็น My Map

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น